ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ปี 2559-2561
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง

หัวข้อดาวน์โหลด
 - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 -2559)
 - ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
 - รายละเอียดแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559)
 - แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559)
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร.044-249765 , 087-2468756
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology