ดาวน์โหลด
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ
 - ปก คำนำ สารบัญ
 - คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ หน้าที่ 1 - 55
 - คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ หน้าที่ 56 - 100
 - คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ หน้าที่ 101 - 154
 - คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ หน้าที่ 155 - 199
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร.044-249765 , 087-2468756
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology