ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ปี 2559-2561
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผ่นพับขยะอันตราย...อันตรายอย่างไร
 - ขยะมูลฝอยชุมชน ปัญหาใหญ่ที่ประเทศกำลังเผชิญ
 - การทำน้ำหมักชีวภาพและสมุนไพร
 - คู่มือการทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย
 - แผ่นพับท้องถิ่นร่วมใจ กำจัดพิษภัยจากของเสียอันตราย
 - แผ่นพับขยะมูลฝอย
 - คู่มือประชาชน เพื่อการลดคัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร.044-249765 , 087-2468756
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology