ดาวน์โหลด
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 บริการประชาชน E-Service

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560
 - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกาน 2560
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 - สรุปจัดซื้อจำจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
 - สรุปจัดซื้อจำจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร. 099-0039971
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology