ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนา 3 ปี
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ปี 2559-2561
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560
 - แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.โค้งยาง
 - ช่องทางการรับเรื่องศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.
 - แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีร้องขอด้วยตนเอง
 - แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีร้องขอด้วยผู้แทน
 - คำสั่งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.โค้งยาง
 - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.โค้งยาง
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร.044-249765 , 087-2468756
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology