ดาวน์โหลด
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 บริการประชาชน E-Service

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปก
 - คำนำ
 - สารบัญ
 - บทที่ 1 บทนำ
 - บทที่ 2 แนวนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมกีฬาแห่งชาติและบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - บทที่ 3 แนวทางการจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - บทที่ 4 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามมาตรฐานการส่งเสริมการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - บทที่ 5 แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
 - บรรณานุกรม
 - ภาคผนวก ก
 - ภาคผนวก ข
 - ภาคผนวก ค
 - ภาคผนวก ง
 - ภาคผนวก จ
 - ภาคผนวก ฉ
 - ที่ปรึกษาและคณะทำงาน
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร. 099-0039971
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology