โครงสร้างองค์กร
 
 
 
-ว่าง -
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางวรฐา สิโรตม์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางสาวรัตนา จิรลานนท์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นางฤทัยรัตน์ เชื่อมกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสาวยี่สุ่น ทองบ้านทุ่ม
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสายรุ้ง สาระวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวเย็นจิตร จินตนา
ทรัพยากรบุคคล
 
-- --
ว่าง
 
นายประสิทธิ์ เตี้ยงสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
 
ว่าง
นักการภารโรง
 
นายบรรลุ อุลิศนันท์
ภารโรง
 
นายวุฑฒิ เนมขุนทด
คนงานทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology