โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสมจิตร ธรรรมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
นางวรฐา สิโรตม์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางสาวรัตนา จิรลานนท์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นางฤทัยรัตน์ เชื่อมกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสาวยี่สุ่น ทองบ้านทุ่ม
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสายรุ้ง สาระวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางสาวเย็นจิตร จินตนา
ทรัพยากรบุคคล
 
-- --
ว่าง
 
นายประสิทธิ์ เตี้ยงสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
 
ว่าง
นักการภารโรง
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร. 099-0039971
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology