โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน
ประธานสภา อบต.โค้งยาง
 
นายชำนาญ บัวไผ่
รองประธานสภา อบต.โค้งยาง
 
นายวรรธน์ ศิลปะ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นางสาวมนณิชา เคลื่อนสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
นางลักสิกา โฮ
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
นางพุ่มพวง ฉัตรสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
นางมะราวรรณ์ ทบแก้ว
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
นางช่วยชอบ ครจำนงค์
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
นายสมศักดิ์ สิทธิ์สูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
นายสำเนา เตี้ยงสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
นายประสงค์ ยุนสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
นายประมวล แสงรัศมีเพ็ญ
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
นายมานัด เตี้ยงสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
นายประสิทธิ์ คลังสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
นายประเทือง กรึมสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
นายแต้ม เร่งสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.โค้งยาง
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร. 099-0039971
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology