โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายณรงค์ เตี้ยงสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
 
นายประกอบ ถินสูงเนิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
 
นายฟุต เนมขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
 
นายสมศักดิ์ ถีสูงเนิน
เลขานุการ


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร. 099-0039971
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology