การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2567 โครงการ อบต.พบประชาชน

โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด :

1.  อบต.โค้งยาง จัดทำโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ และ 6 - 7 มีนาคม 2567 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลโค้งยาง 8 หมู่บ้าน

2.  กลุ่มเป้าหมาย :  นายก อบต. และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 - 8 (ผู้บริหารท้องถิ่น) กำนันตำบล/ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 (ผู้นำท้องที่) ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานทุกส่วนราชการ ประชาชน หมู่ที่ 1 - 8 (8 หมู่บ้าน)  รวมทั้งสิ้นประมาณ 500 คน

3.  ผลจากการมีส่วนร่วม :  1) ทำให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานของ อบต. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2566) เพื่อให้ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป  

                                 2) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาต่างๆ เพื่อนำโครงการไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

                                 3) ทำให้ประชาชนได้รับทราบช่องทางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อบต.โค้งยาง

                                 4)  ทำให้ประชาชนได้สอบถามปัญหา ข้อสงสัย หรืองานบริการต่างๆ 

4.  การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน :

4.1  นำปัญหาความต้องการของประชาชนที่เสนอผ่านประชาคม มาดำเนินการจัดทำเป็นโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.2  หน่วยงานนำข้อเสนอแนะ ติ ชม จากประชาชนหมู่บ้านต่างๆ มาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ อบต.ต่อไป

อัพเดทเมื่อ : 15-03-2024 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology