Untitled Document

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสูงเนิน มีระยะทางห่างอำเภอสูงเนิน ประมาณ 17 กิโลเมตร

1.2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4.40 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,201 ไร่

1.3 ภูมิประเทศ
สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำตะคองไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี โดยมีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ จดตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก จดตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก จดตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

1.4 จำนวนหมู่บ้าน มีจำนวน 8 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านตะคลองแล้ง
หมู่ที่ 2 บ้านขอนสะตือ
หมู่ที่ 3 บ้านโค้งยาง
หมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา
หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ
หมู่ที่ 6 บ้านขอนไทร
หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองลี่
หมู่ที่ 8 บ้านกุดโคลน

2.ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 2,754 คน แยกเป็น ชาย 1,307 คน หญิง 1,447 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 625.91 คน/ตารางกิโลเมตร

3. สภาพทางเศรษฐกิจ

3.1 อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร คิดเป็น 90% และประกอบอาชีพอื่นๆ 10% อาชีพที่เป็นอาชีพหลักคือ ทำนา

3.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง
- โรงสี 1 แห่ง

4. สภาพสังคม

4.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 8 แห่ง

4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์ 2 แห่ง

4.3 สาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง
- อัตรามีและใช้ส้วมราดน้ำ 100%

5. การบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคม
- มีเส้นทางคมนาคมเฉพาะทางบก คือรถยนต์
- ถนนคอนกรีต 22 สาย
- ถนนหินคลุก 0 สาย
- ถนนลูกรัง 5 สาย

5.2 การโทรคมนาคม
- มีโทรศัพท์สาธารณะ 8 หมู่บ้าน

5.3 การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน

5.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ,ห้วย 4 แห่ง
- บึง,หนองและอื่นๆ 2 แห่ง

5.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 9 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 2 แห่ง
- บ่อโยก 8 แห่ง

6. ศักยภาพในตำบล
ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
(1) จำนวนบุคลากร จำนวน                                 12 คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล            6 คน
ตำแหน่งในส่วนการคลัง                                       3 คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา                                           2 คน
ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           1 คน

(2) ระดับการศึกษา
อาชีวศึกษา            2 คน
ปริญญาตรี             9 คน

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                        1 แห่ง
ศูนย์สาธิตการตลาดตำบล                1 แห่ง
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรหมู่บ้าน            8 แห่ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต              7 แห่ง
กลุ่มเยาวชน          1 กลุ่ม
กลุ่มแม่บ้านเกษตร   1 กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology