หัวข้อ
วันที่
     รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่... 16-04-2024
     ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 05-03-2024
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ... 15-02-2024
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ... 13-02-2024
     ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 25-01-2024
     ประชาสัมพันธ์ เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้... 20-11-2023
     ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ อบต.โค้งยาง 24-10-2023
     ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปผลการจัดเก็บภาษี 03-10-2023
     ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ 30-09-2023
     ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 30-09-2023
     ฐานข้อมูลคนพิการตำบลโค้งยาง2566 30-09-2023
     ลานกีฬา อบต.โค้งยาง 29-06-2023
     ประชาสัมพันธ์การควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร 12-04-2023
     โครงการปรับระดับถนน บ้านขอนไทร หมู่ที่ 6 08-03-2023
     ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 31-01-2023
     ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขอหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 19-01-2023
     ขอเชิญบุคคลากร หน่วยงานภาครัฐ ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโป... 19-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางใหม่ในการรับแจ้งทุกปัญหา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ผ่า... 18-10-2022
     ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR Code ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 09-10-2022
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย จากพายุ "โนรู" 04-10-2022
     โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ตำบลโค้งยาง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 20-09-2022
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านเหมืองลี่ หมู่ที่ ๗ - บ้านคลองพุดซา หมู่ท... 08-09-2022
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 31-08-2022
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 16-03-2022
     ประชาสัมพันธ์นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกา... 25-01-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบ... 20-01-2022
     ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด 17-01-2022
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 12-01-2022
     คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง 10-01-2022
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 26-11-2021
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ด้านคุณธร... 04-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประช... 04-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งตำบลโค้งยาง ประจำปี 2564 08-09-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันท... 20-08-2021
     ประชาสัมพันธ์จัดอบรมโครงการจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ 27-06-2021
     ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนนความพึงพอใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ เพียงสแกน QR Code 23-05-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ร... 21-05-2021
     ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวร... 13-05-2021
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2564 01-04-2021
     ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับ 07-03-2021
     ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนตำบลโค้งยาง ประจำปี 2564 02-03-2021
     ประชาสัมพันธ์การให้บริการวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2564 01-10-2020
     โครงการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน 12-09-2020
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2563 20-08-2020
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 22-07-2020
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 22-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิิ่งปลูกสร้าง 31-05-2020
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 19-05-2020
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕... 15-05-2020
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติ... 30-04-2020
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 23-04-2020
     ประกาศ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื... 21-04-2020
     ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจ... 21-04-2020
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2563 23-03-2020
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 18-02-2020
     จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 31-01-2020
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 20-01-2020
     5 ธันวาคม วันดินโลก วันแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทย 07-01-2020
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2563 19-12-2019
     ประกาศ สภา อบต.โค้งยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 09-12-2019
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 20-11-2019
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 21-10-2019
     ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 23-09-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 14-08-2019
     ประกาศ สภา อบต.โค้งยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 09-08-2019
     ประกาศ สภา อบต.โค้งยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 01-08-2019
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 25-07-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ ๒... 23-07-2019
     ประกาศ สภา อบต.โค้งยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 10-06-2019
     โครงการรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 05-06-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของเด็ก "เยาวชนกล้าดี" อบต.โค้งยาง ประจำปีงบป... 10-04-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 18-03-2019
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ด้านคุณธร... 02-03-2019
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ... 02-03-2019
     ประกาศ สภา อบต.โค้งยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 06-02-2019
     ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 01-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 01-01-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับประชาชนตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 19-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 08-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 08-11-2018
     โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 12 สิงหาคม 10-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 ภาคสำรวจข้อมูลสนาม 02-08-2018
     กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ.2561 28-07-2018
     ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 11-04-2018
     โครงการเยาวชนเกษตร 13-02-2018
     รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 15-12-2017
     แผ่นพับสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 20-11-2017
     เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 20-11-2017
     ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2561 02-10-2017
     โครงการจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 01-09-2017
     วิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างง่ายๆ 09-06-2017
     แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 09-06-2017
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 04-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 29-12-2016
     ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 18-10-2016
     ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2560 03-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ริบหลักประกันสัญญา 15-06-2016
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดินเพื่อการเกษตรยั่งยืน 13-06-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 25-10-2015
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 09-10-2015
     ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 09-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 21-09-2015
     ประกาศริบหลักประกันสัญญา 22-06-2015
     ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอาเซียน 09-01-2015
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2558 01-12-2014
     ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 19-10-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 15-10-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 15-10-2014
     ประชาสัมพันการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 15-10-2014
     รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ 2558 20-08-2014
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 19-06-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 17-10-2013
     ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 17-10-2013
     รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ 2556 22-05-2013
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 09-10-2012
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 09-10-2012
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 10-12-2011
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 12-10-2011

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology