โครงสร้างองค์กร
 
 
 
ว่าที่ร้อยโทดนัย สุริโยภาส โทร.061-9787965
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางวรฐา สิโรตม์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางสาวรัตนา จิรลานนท์ โทร.081-2652678
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางฤทัยรัตน์ เนียมสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางสาวพิชาภัค ทองบ้านทุ่ม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
นายสุรสิทธิ์ สุระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายพิสิฐพงษ์ เฉลิมกิตติกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นางสาวเย็นจิตร จินตนา
นักทรัพยากรบุคคล
 
นายประสิทธิ์ เตี้ยงสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
 
นายบรรลุ อุลิศนันท์
ภารโรง
 
นายวุฑฒิ เนมขุนทด
คนงานทั่วไป
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology