โครงการรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง จัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำท้องที่ คณะทำงานบริหารจัดการขยะระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ตำบลโค้งยาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส้ิน 65 คน เดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านหนองโจด ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลโค้งยางต่อไป

อัพเดทเมื่อ : 30-01-2017 00:00:00


 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology