หัวข้อ
วันที่
     โครงการกำจัดขยะอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนดิน 12-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01-06-2020
     ประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิิ่งปลูกสร้าง 31-05-2020
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕... 15-05-2020
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติ... 30-04-2020
     ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจ... 21-04-2020
     5 ธันวาคม วันดินโลก วันแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทย 07-01-2020
     ประกาศ สภา อบต.โค้งยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 09-12-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 14-08-2019
     ประกาศ สภา อบต.โค้งยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 09-08-2019
     ประกาศ สภา อบต.โค้งยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 01-08-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่งตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ ๒... 23-07-2019
     ประกาศ สภา อบต.โค้งยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 10-06-2019
     โครงการรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 05-06-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของเด็ก "เยาวชนกล้าดี" อบต.โค้งยาง ประจำปีงบป... 10-04-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 18-03-2019
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ด้านคุณธร... 02-03-2019
     ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ... 02-03-2019
     ประกาศ สภา อบต.โค้งยาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 06-02-2019
     ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 01-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 01-01-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับประชาชนตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 19-12-2018
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 08-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 08-11-2018
     โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 12 สิงหาคม 10-08-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 ภาคสำรวจข้อมูลสนาม 02-08-2018
     กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ.2561 28-07-2018
     ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 11-04-2018
     โครงการเยาวชนเกษตร 13-02-2018
     รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 15-12-2017
     แผ่นพับสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 20-11-2017
     เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 20-11-2017
     ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2561 02-10-2017
     โครงการจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 01-09-2017
     วิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างง่ายๆ 09-06-2017
     แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 09-06-2017
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 04-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 29-12-2016
     ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 18-10-2016
     ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2560 03-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ริบหลักประกันสัญญา 15-06-2016
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดินเพื่อการเกษตรยั่งยืน 13-06-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 25-10-2015
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 09-10-2015
     ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 09-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 21-09-2015
     ประกาศริบหลักประกันสัญญา 22-06-2015
     ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอาเซียน 09-01-2015
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2558 01-12-2014
     ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 19-10-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 15-10-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 15-10-2014
     ประชาสัมพันการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 15-10-2014
     รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ 2558 20-08-2014
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 19-06-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 17-10-2013
     ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 17-10-2013
     รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ 2556 22-05-2013
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 09-10-2012
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 09-10-2012
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 10-12-2011
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 12-10-2011

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร. 099-0039971
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology