หัวข้อ
วันที่
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 08-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 08-11-2018
     ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 ภาคสำรวจข้อมูลสนาม 02-08-2018
     ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 11-04-2018
     รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 15-12-2017
     แผ่นพับสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 20-11-2017
     เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 20-11-2017
     ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2561 02-10-2017
     โครงการจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 01-09-2017
     วิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างง่ายๆ 09-06-2017
     แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 09-06-2017
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 04-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 29-12-2016
     ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 18-10-2016
     ประชาสัมพันธ์การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2560 03-10-2016
     ประชาสัมพันธ์ริบหลักประกันสัญญา 15-06-2016
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดินเพื่อการเกษตรยั่งยืน 13-06-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 25-10-2015
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 09-10-2015
     ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 09-10-2015
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 21-09-2015
     ประกาศริบหลักประกันสัญญา 22-06-2015
     ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอาเซียน 09-01-2015
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2558 01-12-2014
     ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 19-10-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 15-10-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 15-10-2014
     ประชาสัมพันการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 15-10-2014
     รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ 2558 20-08-2014
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 19-06-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 17-10-2013
     ประชาสัมพันธ์แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 17-10-2013
     รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ประจำปีงบประมาณ 2556 22-05-2013
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 09-10-2012
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 09-10-2012
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 10-12-2011
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 12-10-2011

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทร.044-249765 , 087-2468756
www.kongyang.go.th E-mail:admin@kongyang.go.th
© Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology