โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวนิภา มาปะโท โทร.089-7223265
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวสุภลักษณ์ ป้องสุภาพ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 
นางสาวสุวิมล บุญทำนุก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาววัชรี บุญมีมีชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 
นางจันทร์ฉาย มุงสูงเนิน
จ้างเหมาบริการ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology