โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวนิภา มาปะโท โทร.089-7223265
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
 
นางสาวรัตนา จิรลานนท์
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.081-2652678
 
นางสาวนิภา มาปะโท
ผู้อำนวยการกองคลังโทร.089-7223265
 
นายพีรพงษ์ ชาญพล
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.090-8245989
 
นายสมรรถชัยวัฒน์ วิลาบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร.087-2533866
 
นายรังสรรค์ สัจจาวัฒนา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร โทร.081-7259010
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology