ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปก คำนำ สารบัญ
 - คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ หน้าที่ 1 - 55
 - คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ หน้าที่ 56 - 100
 - คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ หน้าที่ 101 - 154
 - คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ หน้าที่ 155 - 199
 - คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 - คู่มือประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร
 - คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
 - คู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
 - คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน
 - คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน
 - คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย
 - คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 - คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - คู่มือประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 - คู่มือประชาชน การช่วยเหลือสาธารณภัย
 - คู่มือประชาชน การขอใช้สถานที่
 - คู่มือประชาชน การขอข้อมูลข่าวสาร
 - คู่มือประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
 - คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ กรณีบุคคลธรรมดา
 - คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการ กรณีบุคคลธรรมดา
 - คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบการ กรณีบุคคลธรรมดา
 - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
 - คู่มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 - คู่มือประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - คู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology