ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ 2560
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การช่วยเหลือสาธารณภัย
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง เลิก
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การขออนุญาตเก็บขนขยะและสิ่งปฏิกูล
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การขอข้อมูลข่าวสาร
 - ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการประชาชน การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology