ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

ประมวลจริยธรรม
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ระเบียบ อบต.โค้งยาง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร อบต.โค้งยาง พ.ศ. 2553
 - ระเบียบ อบต.โค้งยาง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.โค้งยาง พ.ศ. 2553
 - ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.โค้งยาง
 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของ อปท.
 - แนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
 - ปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
 - ตัวอย่างประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 - กรองแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมใน อปท.
 - คู่มือแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.โค้งยาง
 - ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
 - แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของ พนักงานส่วนท้องถิ่น
 - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology