ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ปก
 - คำนำ
 - บทที่ 1 บทนำ
 - บทที่ 2 การดำเนินการและจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - บทที่ 3 มาตรการและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากวาตภัย
 - บทที่ 4 มาตรฐานและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
 - บทที่ 5 มาตรฐานและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
 - บทที่ 6 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากภัยแล้ง
 - บทที่ 7 มาตรฐานและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอากาศหนาว
 - ภาคผนวก 1
 - ภาคผนวก 2
 - ภาคผนวก 3
 - ภาคผนวก 4
 - ภาคผนวก 5
 - ภาคผนวก 6
 - ภาคผนวก 7
 - ภาคผนวก 8
 - รายนามคณะกรรมการ
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology