ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2565
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 2 สิงหาคม 2565
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 2 สิงหาคม 2565
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2566
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2566
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2566
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology