ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปก สารบัญ
 - 2. ส่วนที่ 1
 - 3. คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - 4. คำแถลงงบประมาณ รายละเอียดประมาณการรายรับ
 - 5. คำแถลงงบประมาณ รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 - 6. ส่วนที่ 2
 - 7. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
 - 8. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
 - 9. รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
 - 10. รายงานประมาณการรายรับ
 - 11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
 - 12. รายงานประมาณการรายจ่าย
 - 13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 - 14. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology