ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

ยุติธรรมชุมชนตำบลโค้งยาง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - กรอบภารกิจ
 - โครงสร้างและภารกิจศูนย์
 - ขั้นตอนการปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชน
 - พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
 - พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนฯ พ.ศ. 2544
 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
 - คำชี้แจงการใช้คู่มือบันทึกผลการปฏบัติงานของ คกก.ศูนย์ฯ
 - แบบ ศยช. 2
 - แบบ ศยช. 3
 - แบบ ศยช. 4
 - แบบ ศยช. 1
 - คู่มือศูนย์ไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน
 - การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม1
 - การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม2
 - การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม3
 - การเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรม4
 - โปรชัวร์-ถ้าไม่มีพินัยกรรมตายแล้วมรดกเป็นของใคร
 - โปรชัวร์-ไม่มีเงินจ้างทนาย ไม่มีเงินขึ้นศาล
 - โปรชัวร์-ไม่มีเงินประกันตัว
 - คู่มือประชาชนช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ1
 - คู่มือประชาชนช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ2
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา1
 - พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา2
 - สิทธิของผู้ต้องหา1
 - สิทธิของผู้ต้องหา2
 - สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์1
 - สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์2
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology