ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560
 - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกาน 2560
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562
 - สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
 - สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 - สรุปจัดซื้อจำจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
 - สรุปจัดซื้อจำจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
 -  - สรุปจัดซื้อจำจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 -  - สรุปจัดซื้อจำจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563
 -  - สรุปจัดซื้อจำจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 -  - สรุปจัดซื้อจำจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 -  - สรุปจัดซื้อจำจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563
 - สรุปจัดซื้อจำจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
 -  สรุปจัดซื้อจำจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนตุลาคม 2564
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนพฤศจิายน 2563
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนธันวาคม 2563
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนมกราคม 2564
 - - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนมีนาคม 2564
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนเมษายน 2564
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนมิถุนายน 2564
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนสิงหาคม 2564
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนตุลาคม 2564
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนธันวาคม 2564
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนมกราคม 2565
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนมีนาคม 2565
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนเมษายน 2565
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนมิถุนายน 2565
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนกันยายน 2565
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนตุลาคม 2565
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนธันวาคม 2565
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนมกราคม 2566
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนมีนาคม 2566
 - สรุปแบบ สขร ประจำเดือนเมษายน 2566
 - สรุป แบบ สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 - สรุป แบบ สขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 - สรุปแบบ สขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 - สรุป แบบ สขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2566
 - สรุปแบบ สขร. ประจำเดือนกันยายน 2566
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology