ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.65
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.65
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 พ.ค.65
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 ส.ค.65
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.65
 - รายงานการประชุมสภา อบต.โค้งยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.65
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology