ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2569
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2570
 - ประกาศ อบต.โค้งยาง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology