ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง อบต.โค้งยาง
 - คู่มือปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
 - คู่มือการแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง
 - คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
 - คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท
 - คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิ สวัสดิการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
 - คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
 - คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ ข้าราชการ และพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2529
 - คู่มือคำสั่งด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
 - คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 - คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology