ดาวน์โหลด
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่าย
 ผลการจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 กิจการสภา อบต.โค้งยาง
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
 การลดขัั้นตอนและกระบวนการทำงาน
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ข้อบัญญัติ อบตโค้งยาง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรฐานการบริการสาธารณะ
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Social Network
 โครงสร้าง อบต.โค้งยาง
 มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 รายงานการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประชาชน
 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม
 งานตรวจสอบภายใน

แผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559
 - แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
 - แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
 - แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
 - แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
 - ผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
 - แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
 - แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
 - แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ครั้งที่ 3
 - แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
 - ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 คร้งที่ 2
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (O14 ITA)
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 099-0039971
ID Line 0990039971
www.kongyang.go.th
E-mail:admin@kongyang.go.th
? Copyright 2011 kongyang.go.th All rights reserved. Powered by Allweb Technology